Reisevilkår

Th. Liens Turistbusser A/S (heretter kalt Th. Liens) sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.august 1995 samt de pr. 1.oktober 1997 vedtatte ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” i samarbeid mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. 

Påmelding og betaling
Påmelding foretas per telefon, e-post eller brev. Påmeldingen er bindende ved mottatt bestillingsbekreftelse, denne sendes ut enten via brev eller e-post. I tillegg til bekreftelsen får kunden tilsendt 2 fakturaer samtidig; èn for depositum og èn for sluttbetaling. Uteblitt betaling av depositumsfaktura regnes ikke som avbestilling, dette må skje skriftlig eller muntlig. Depositumet trekkes fra på hovedfakturaen, og når denne er betalt, gjelder dette dokumentet som deltagerbevis. Kunden må alltid kontrollere at mottatte reisebevis og fakturaer gjelder riktig tur, dato og påstigningssted og at, slik at dette stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages, må Th. Liens kontaktes umiddelbart.
Ved betaling med kort på vår betalingsterminal tilkommer et gebyr på 2% av turprisen.

Pass/visum - Schengenavtalen
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må også nå ha eget pass.
Th. Liens henviser gjester med utenlandsk pass om å undersøke visumplikt ved deres respektive lands ambassade eller Utenriksdepartementets visumavdeling.

Avbestilling
Ved avbestilling frem til 42 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person.
Ved avbestilling 42 - 30 dager før avreise blir depositumet på turen belastet.
Ved avbestilling 29 - 15 dager før avreise, blir 50 % av turprisen belastet.
Ved avbestilling 14 – 4 dager før avreise blir 75 % av turprisen belastet.
Ved avbestilling 3 - 0 dager før avreise belastes 100 % av turprisen.

Turer inkludert flyreise
Her viser vi til flyselskapenes egne avbestillingsregler for grupper, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Prisendring
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt for hver enkelt tur (spesifisert i faktura eller på ordrebekreftelse). Grunnlaget for våre priser er valutakurser, pris og avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til prisforandringer dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10 %, kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 7 dager etter at melding om prisforhøyelser er mottatt på dennes adresse, gir Th. Liens beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

Innstilling av en reise
En tur kan avlyses av Th. Liens dersom:
• Det ikke er påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Avlysning må skje senest 14 dager før avreise.
• Det inntreffer forhold som Th. Liens ikke er herre over, for eksempel fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier eller lignende.
• Forhold på reisemålet eller reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen.

Eventuelle klager/tvister
Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør, som vil prøve å rette på saken. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Th. Liens foreligger.
Th. Liens tar forbehold om eventuelle trykkfeil i turkatalogen. Dette gjelder også endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller ordrebekreftelse er utsendt.

Deltageransvar
Enhver deltager er selv ansvarlig til å møte opp på avtalt tid og sted ved reisens start. Deltager skal være selvhjulpen. Reiseleder og sjåfør er med for hele gruppens skyld og kan ikke ta seg særlig av enkeltpersoner.

Bagasje
Enhver deltager er selv ansvarlig for sin egen bagasje. Husk å medbringe ting som skal brukes underveis på reisen i håndbagasjen. Ved en båtreise kan det være lurt med en liten bag/sekk, så man slipper å ta med stor koffert om bord. Hvis rullator skal tas med, ber vi om at det gis beskjed om dette på forhånd av hensyn til bagasjeplass. Husk å sette på bagasjelapp med navn, adresse og telefonnummer. Th. Liens er ikke ansvarlig for skadet eller bortkommet bagasje.

Gjenglemte ting
Kontakt oss dersom du har glemt igjen noe i bussen etter en reise med Th.Liens.Gjenglemte ting kan hentes her hos oss i kontortiden eller sendes i oppkrav mot Postens satser.