Reisevilkår

Th. Liens Turistbusser a/s, heretter kalt Th. Liens, sine vilkår baserer seg på ” Lov om pakkereiser” av 25.august 1995 samt de pr. 1.oktober 1997 vedtatte ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” i samarbeidet mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. 

Påmelding og betaling
Påmelding kan foretas per telefon, mail eller post. Påmeldingen er bindende ved mottatt bekreftelse på bestilling. I tillegg til bekreftelsen får kunden tilsendt 2 fakturaer samtidig, enten per post eller per mail. En for depositum og en for sluttbetaling. Å la være å betale depositumsfaktura, regnes ikke som avbestilling. Dette må skje skriftlig eller muntlig. Depositumet trekkes fra på hovedfakturaen, når hovedfaktura er betalt, gjelder dette som deltagerbevis. Kunden må alltid kontrollere at mottatte reisebevis og fakturaer gjelder riktig tur, dato og påstigningssted, slik at dette stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages må Th. Liens umiddelbart kontaktes.

Pass/visum - Schengenavtalen
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må også nå ha eget pass. Th. Liens henviser kunder med utenlandsk pass om å undersøke visumplikt ved deres respektive lands ambassade eller Utenriksdepartementets visumavdeling.

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle bør ha reiseforsikring på reise. Kontakt derfor ditt forsikringsselskap om tegning av en slik forsikring. Denne forsikringen er for tap/skade på reisegods og dekning av legeutgifter og eventuelt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Ha også med Europeisk Helsetrygdkort (tidl. Trygdekontorets skjema E111). Dette bestilles hos ditt lokale NAV kontor eller på nettet. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. OBS. Dette erstatter ikke reiseforsikring.

Avbestillingsforsikring bør tegnes ved bestilling. Denne forsikringen omfatter det økonomiske tap som oppstår når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den sikrede, hans eneste reiseledsager, eller i den sikredes nærmeste familie (bosatt i et EØS-land). Avbestilling må skje straks det er klart at reisen ikke kan foretas og det må foreligge legeattest eller annen bekreftelse for det inntrufne. Sjekk med ditt forsikringsselskap om du har avbestillingsforsikring med i reiseforsikringen, hvis ikke, kan denne forsikringen kjøpes hos Th. Lien.

Avbestilling
Ved avbestilling innen 42 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person, dersom ikke annet er avtalt. Ved avbestilling mellom 42 - 30 dager før avreise betales et beløp tilsvarende depositum på turen. Ved avbestilling 29 - 15 dager før avreise kan opptil 50% av turpris bli belastet. Ved avbestilling 14 – 4 dager før avreise, kan 75% av turpris bli belastet. Ved avbestilling 3 - 0 dager før avreise, kan vi kreve opptil 100% av prisen innbetalt. 

Prisendring
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt for hver enkelt tur (spesifisert i faktura eller på ordrebekreftelse). Grunnlaget for våre priser er valutakurser, pris og avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til prisforandringer dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10 % kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest syv dager etter at melding om prisforhøyelser er mottatt på dennes adresse, gir Th. Liens beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

Innstilling av en reise
En tur kan avlyses av Th. Liens dersom:

Eventuelle klager/tvister
Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør, som vil prøve å rette på saken. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjons-nemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Th. Liens foreligger. Th. Liens tar for-behold om eventuelle trykkfeil i denne katalogen, og om eventuelle endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller ordrebekreftelse for reisen er sendt ut.